วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 2:49:22

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดมหาสารคาม

xxx
จำนวนข้อมูลขยะแยกประเภทหน่วยบริการ
เทศบาลเมือง...... 1 ...... แห่ง ปริมาณขยะตกค้าง ..... ......ตัน
เทศบาลตำบล...... 16 ...... แห่ง ปริมาณขยะตกค้าง ..... 4273 ......ตัน
องค์การบริหารส่วนตำบล...... 90 ...... แห่ง ปริมาณขยะตกค้าง ..... 116 ......ตัน
Google Map Test by Deawx